Personvernerklæring

 

Databeskyttelse

Vi behandler personopplysningene dine som behandlingsansvarlig i medhold av Lov om behandling av personopplysninger av

15. juni 2018 nr. 38 som gjennomfører EUs forordning om beskyttelse av personopplysninger nr. 679/2016 (“GDPR”).

Personvernreglene våre som er beskrevet under denne klausulen, forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter din personlige informasjon. Du kan kontakte oss for ytterligere informasjon på adressen privacy@viasat.com. Hvis vi oppdaterer denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg på forhånd, herunder ved å legge ut en oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside på adressen www.viabredband.no.

 

Kategorier av personopplysninger: Personopplysningene vi behandler er de som blir gitt av deg gjennom ordreprosessen (dvs. navn, etternavn, telefonnummer, fysisk adresse, epostadresse og betalingsinformasjon så som kredittkortnummer) og på annen måte så lenge Avtalen løper.

 

Behandling: Personopplysningene dine behandles både elektronisk og manuelt og beskyttes med sikkerhets- og organisatoriske tiltak. For eksempel bruker vi administrative, tekniske, personellmessige og fysiske tiltak for å sikre personopplysninger mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring eller endring.

 

Formålet med innsamlingen av opplysningene: Vi bruker og analyser personopplysningene dine for:

a)            å foreta nødvendige handlinger før inngåelse av Avtalen;

b)           å tilby relevante Tjenester og Utstyr til deg;

c)            å fakturere deg for bruk av våre Tjenester og Utstyr, eller kreve et nødvendig forskudd fra deg, så vel som for inkassoformål;

d)           å beskytte, håndheve eller forsvare våre juridiske rettigheter som følger av Avtalen;

e)           å forfølge våre legitime interesser i å utføre vår økonomiske virksomhet og spesielt for å (i) beskytte, håndheve eller forsvare våre juridiske rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, inkludert for andre selskaper i konsernet, våre ansatte, forhandlere og avtaleparter (ii) for å avgjøre spørsmål om kredittverdighet og for å beskytte mot bedrageri.

f)             å gjennomføre salg og direkte markedsføring av våre egne produkter og tjenester, innhente ditt forhåndssamtykke gjennom bestillingsprosessen, der loven krever det, å sende kommersiell kommunikasjon gjennom elektroniske kanaler om våre produkter du allerede har inngått avtale om.

g)            der det er nødvendig for utøvelse av rettighet eller oppfyllelse av en forpliktelse som følger av en lovbestemmelse eller for utførelse av en lovlig oppgave utført av allmenne hensyn. Som ISP, vil vi samarbeide med domstoler, tilsynsorgan, politimyndighet eller annen kompetent myndighet ved etterforskning eller sak som angår deg eller din bruk av Tjenestene. Dette omfatter å gi innsyn i kommunikasjon overført via Tjenestene eller andre opplysninger om din bruk av Tjenestene til slike myndigheter, alltid i samsvar med gjeldende regler; og

h)           på grunnlag av ditt samtykke, utelukkende for de andre formålene som er angitt i Ordrebekreftelsen.

 

Rettsgrunnlag: Behandlingen av personopplysningene dine med det formål:

Fra bokstav a) til d) ovenfor er nødvendig for inngåelse og gjennomføring av Avtalen. Unnlatelse av å oppgi personopplysningene vil gjøre det umulig å inngå Avtalen og gi tilgang til Tjenesten;

Bokstav e), utføres på grunnlag av vår berettigede interesse som overstiger ulempene, siden den er strengt begrenset til formålet å beskytte vår rett og unngå risiko i utøvelsen av vår økonomiske virksomhet. Du kan når som helst protestere ved å sende en forespørsel til: privacy@viasat.com;

Bokstav f) ovenfor er basert på ditt samtykke og er derfor diskresjonær. Manglende samtykke vil gjøre det umulig å sende deg markedsføringsmateriell. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å sende melding til: privacy@viasat.com. Slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av den behandlingen som bygger på samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

Bokstav g) over er en rettslig forpliktelse under gjeldende rett, og utleveringen av dine personopplysninger er derfor obligatorisk ved at du gir oss dine personopplysninger for å kunne levere Tjenesten i henhold til pålagte rettslige krav.

Bokstav h) ovenfor er basert på ditt samtykke. Derfor er avgivelsen av personopplysninger frivillig. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å sende en melding til: privacy@viasat.com, men dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen vår basert på ditt samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

 

Deling av personopplysninger: Vi vil formidle personopplysningene dine til følgende kategorier av mottakere som er lokalisert i Den europeiske union eller utenfor Den europeiske union i samsvar med og innenfor rammene av bestemmelsene i avsnittet "Personlig dataoverføring til utlandet" nedenfor:

Tredjepartsleverandører av databehandlingstjenester og som er oppnevnt som våre databehandlere på korrekt måte i henhold til gjeldende rett (dvs. skytjenesteleverandører, våre forhandlere, våre tilknyttede selskaper, leverandører av tjenester som kreves for levering eller supportering av Tjenestene og således, som et eksempel uten at dette skal begrense den generelle rekkevidden av bestemmelsen, leverandører av IT-tjenester, eksperter, konsulenter og jurister, selskaper som blir innfusjonert eller utfisjonert eller gjenstand for andre omdannelser.

Inkassobyråer, sikkerhetsbyråer eller finansinstitusjoner, med det formål å forebygge svindel, inkasso og kreditthåndtering.

Virksomheter som har rett til å motta Personopplysninger på grunnlag av gjeldende rett, spesielt for utførelse av juridiske oppgaver utført for det offentlige, samt andre databehandlere, inkludert virksomheter og institusjoner som håndterer inkasso og gjeldshandel og, avhengig av innhold, til andre enheter, inkludert leverandører av økonomisk informasjon og enheter som er etablert under gjeldende rett, og

enhver virksomhet tilknyttet vår tilknyttet enhet som Avtalen er tildelt på et gitt tidspunkt eller enhver annen tillatt rettighetshaver.

 

Overføring av personopplysninger til utlandet: Personopplysningene dine kan overføres til land i og utenfor Det europeiske økonomiske området, spesielt til Viasat, Inc., en virksomhet i USA som er innlemmet i delstaten Delaware med adresse 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009 og hvor overføringen er i samsvar med kravene og forpliktelsene gitt i gjeldende personvernlovgivning. Viasat samarbeider også med Tjenesteleverandører som kan overføre opplysninger om deg til land innenfor Det europeiske økonomiske området og følgende land for å levere din internettjeneste: Argentina, Brasil, Canada, Chile, Columbia, India, Indonesia, Japan, Mexico, Thailand, Ukraina, Storbritannia og USA. Noen ikke-EØS-land, anerkjennes av EU- kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EØS-standarder. Den komplette listen over disse landene er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

I tilfelle overføringer fra EØS til land som ikke er ansett for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå av EU-kommisjonen, har vi iverksatt beskyttelsestiltak for å beskytte personopplysningene dine og sikre at overføring er i samsvar med kravene og forpliktelsene som følger av gjeldende personvernlovgivning, for eksempel standardvilkår vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 og 46 i GDPR. I den forbindelse informerer vi deg om at vi har en legitim interesse i å utføre dataoverføringene innen vår gruppe av virksomheter for interne administrative formål. Du har rett til å be om en kopi av tiltakene nevnt over og ytterligere informasjon om personopplysningene dine eller å få vite hvor personopplysningene dine er lagret ved å kontakte oss på adressen: privacy@viasat.com.

 

Lagring av personopplysninger: Vi vil lagre personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formålene personopplysningene ble samlet inn for som beskrevet i denne Personvernerklæring, så vel som i den perioden som kreves av gjeldende lovgivning. Følgende oppbevaringsperioder gjelder:

  1. Personopplysningene som er samlet inn i henhold til bokstav a) til d) ovenfor, blir oppbevart under levering av Tjenesten og varigheten av foreldelsesfrist etter gjeldende lover etter at Tjenesten er avsluttet.
  2. Personopplysningene som samles inn i henhold til bokstav f) ovenfor, oppbevares i en periode på 5 år.
  3. Personopplysningene samlet inn for formål beskrevet i bokstav g) vil bli oppbevart inntil foreldelsesfristen for saken og så lenge de eventuelle prosedyrene er i gang.
  4. Personopplysningene som samles inn for de formål som er angitt i punkt h) ovenfor, vil bli oppbevart så lenge den som har samtykket ikke trekker sitt samtykke tilbake, og avhengig av den spesifikke behandlingen som er nødvendig for å overholde det aktuelle formålet.
  5. Personopplysninger vil også bli oppbevart i henhold til bestemmelsene i eventuelle regler om datalagring.

 

Dine rettigheter: Levering av personopplysningene dine til oss er frivillig. Vi vil gjøre det mulig for deg å få tilgang til og rette, slette eller kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene, protestere mot behandling, be om dataportabilitet, samt å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i markedsføringsøyemed. Du kan når som helst sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for beskyttelse av opplysningene. Du kan når som helst sende en e-post til privacy@viasat.com for å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsinformasjon fra oss, kan du følge instruksjonene nederst i denne e-posten.

 

Personvernombud: Vi har utnevnt et personvernombud som kan kontaktes på følgende e-postadresse: privacy@viasat.com

Du kan også kontakte oss gjennom vår europeiske representant:

Lionheart Squared Ltd Attn: Data Privacy

2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32 Dublin

DO2 EK84

Republic of Ireland

e-post: viasat@LionheartSquared.eu

 

Behandlingsansvarlig: Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er Viasat Europe Sàrl, et sveitsisk selskap med begrenset ansvar med adresse EPFL Innovation Part Batiment J, CH-1015 Lausanne, Sveits.