Standardvilkår for satellittbredbåndstjeneste og tilhørende utstyr gjeldende i
Norge fra 1. juni 2018

1- PARTER, DEFINISJONER OG GRUNNVILKÅR
1.1- PARTER OG INNHOLD
Din avtale er med Breiband.no AS, org. nr. 985 662 193, og består av følgende komponenter;
(i) disse standardvilkår,
(ii) prisplan som regulerer de økonomiske rammene for ditt valgte produkt,
(iii) vedlagte ordrebekreftelse

Vennligst les nøye igjennom disse standardvilkår, da de inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og plikter i ditt kundeforhold med Breiband.no. Spørsmål om standardvilkårene kan alltid rettes til Breiband.no for nødvendige avklaringer.

1.2- DEFINISJONER
I dette dokumentet brukes følgende ord og uttrykk som forklart under:
"Vi, "vår" og "oss" betyr merkenavnet Via Internett og juridisk enhet Breiband.no AS, org. nr. 985 662 193, som avtalens tjenesteyter, "Du" og "deg" betyr deg som avtalens annen part, forbrukeren, "Pris", "avgift", "kostnad" og "gebyr" betyr enhver sum du er pliktig til å betale for tjenesten som beskrives i avtalen, samt enhver annen betalingsforpliktelse som oppstår i løpet av avtaleforholdet. Se for øvrig prisplan på vår hjemmeside Breiband.no.

"Rett myndighet" viser til norske domstoler, brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon og enhver annen kompetent myndighet i Norge i spørsmål om salg av bredbånd- og nettjenester til forbrukere, "Retningslinjer for bruk av nettverk" viser til våre trafikkregler om prioritert nettbruk. Reglene er utarbeidet for å sikre rettferdig og lik bruk for alle våre kunder og er inkludert i dette dokumentet, "Installatør" er personen eller gruppen personer vi velger for å installere og vedlikeholde utstyret. Breiband.no kan bestemme at en tredjepart skal gjøre denne jobben: Det er i disse tilfeller kundens ansvar å lage en egen avtale med tredjeparten, "Tjenesten" eller "tjenestene" betyr satellittbredbåndstjenesten som gir tilgang til Internett og sekundærtjenester som TV og telefon gjennom satellitt, "Satellittleverandør" betyr Euro Broadband Retail Sarl, et sveitsisk firma som tilbyr oss satellittjenesten vi igjen tilbyr deg; "Forskudd" betyr den engangsbetaling vi kan kreve dersom vår kredittsjekk av deg som kunde ikke er tilfredsstillende, "Vår nettside" og "nettsiden" og lignende betyr vår nettside www.viabredband.no, "Faktureringsperiode" betyr perioden vi fakturerer deg for våre tjenester.

1.3- FORMÅL MED AVTALEN
Formålet med denne avtalen er å fastsette vilkår, rettigheter og plikter for vår levering av tjenesten og utstyret til deg personlig som forbruker. Enhver kommersiell utnyttelse av tjenesten eller utstyret er forbudt. Denne avtalen er gjensidig bindende, og du bekrefter ved din bestilling å være bemyndiget og kompetent til å inngå avtalen. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse. Ved å akseptere avtalen erkjenner du plikt til å betale fullt forskudd hvis aktuelt, samt enhver annen pris som avtalt innen avtalte frister.

1.4- KREDITTSJEKK
Vi tar forbehold om å kunne gjennomføre en kredittsjekk av deg før denne avtalen trer i kraft. I denne prosessen forbeholder vi oss retten til å utgi informasjon om din betalingshistorikk til det selskapet vi benytter til denne tjenesten. Vi kan på eget initiativ nekte å inngå avtale med deg for enhver tjeneste vi tilbyr uten ansvar som følger av dette, og uten å gi noen ytterligere forklaring på avvisningen. Vi plikter å informere deg om avvisningen innen 14 dager fra din bestilling er mottatt. Ved avvisning vil vi refundere innbetalte midler for tjenester som ikke er benyttet snarest.

1.5- FORSKUDD
Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittsjekk av deg som kunde før vi trer inn i avtaleforholdet. Gjøres ikke dette vil vi kreve en forskuddsbetaling før utstyret installeres. Dersom forskuddet ikke har blitt betalt som avtalt vil vi kreve inn et tilleggsgebyr for videre innkreving, etter gjeldende satser. Vi vil også ha rett til å utsette installasjon til forskuddet er betalt, og eventuelt kreve allerede utlevert utstyr som forberedelse til installasjon tilbakelevert. Ethvert tiltak som nevnt over kan iverksettes uten forhåndsvarsel.

1.6- INSTALLASJON
Med mindre annet er avtalt, forplikter du deg til å velge våre installatører til å gjennomføre montering av utstyret for å aktivere tjenesten og oppnå tilstrekkelig kvalitet på installasjonen. Når vi har fått oppkobling bekreftet skal arbeidsordren signeres mens installatøren er til stede. Dersom du ikke har signert disse dokumentene, eller dersom de ikke er mottatt av oss uavhengig av grunn, aksepteres disse dokumentene som tillegg til denne avtale og ethvert annet dokument gitt i forbindelse med tjenesten eller utstyret fra den tid utstyret benyttes til å tilegne seg tjenestene, når tilgang til Internett oppnås for første gang. Hvis montør møter opp til avtalt tid og blir forhindret fra å utføre montering, f.eks ved at kunde ikke er hjemme eller lignende, vil kunde faktureres for ekstrakostnaden dette medfører.

1.7- LOKASJON OG KONTAKT MED SATELLITT
For å benytte våre tjenester trenger utstyret som installeres kontakt med satellitt. Kontakten vil påvirkes av siktlinje til satellitten og hvorvidt det er fysiske hindringer mellom satellitten og ditt utstyr, for eksempel fjell, vegetasjon og bygninger. Slike hindringer kan føre til at tjenesten fungerer dårlig, eller ikke fungerer i det hele tatt.

Før bestilling er det viktig at du undersøker at din lokasjon har gode nok forhold for kontakt med satellitt. Redskaper til dette finner du på våre nettsider, der dekningskart og app for sjekk av dekning er tilgjengelig gratis. Har du spørsmål til bruk av disse, eller hvordan resultatene skal forstås, kan du kontakte vår kundetjeneste.

Det er ditt eget ansvar å gjøre de nødvendige undersøkelser om satellittdekning på din lokasjon før du bestiller våre tjenester. Manglende eller dårlig kontakt med satellitt er ikke en gyldig grunn for oppsigelse eller annen kansellering av din inngåtte avtale.

1.8- AVTALEPERIODE, BINDINGSTID OG FORNYELSE
Avtaleperioden er på 12 måneder regnet fra installasjonsdato, med mindre noe annet er avtalt og fremgår av ordrebekreftelsen. Dette betyr likevel ikke at avtaleperioden bortfaller, dersom kunde forhindrer installasjon. Avtaleperioden vil i slike tilfeller gjelde fra avtaleinngåelse. Etter endt avtaleperioden videreføres avtalen til den blir sagt opp etter vilkårene i denne avtalen.

1.9- OPPSIGELSE
Etter utløpet av avtaleperioden kan du si opp avtalen etter eget ønske med 1 måneds skriftlig forvarsel, regnet fra utløpet av inneværende måned. Innenfor avtaleperioden kan avtalen sies opp skriftlig mot et oppsigelsesgebyr tilsvarende antall gjenværende måneder av avtaleperioden ganget med kr. 289,-.
Vi kan si opp avtalen med 60 dagers skriftlig varsel, uavhengig av avtaleperiode. Dette medfører ikke oppsigelsesgebyr for noen av partene.

1.10- ANGRERETT VED FJERNSALG
Dersom denne avtale er inngått på Internett, telefon eller annet sted enn våre utsalgssteder har du angrerett i 14 dager fra avtaleinngåelse. Avbestilling må skje skriftlig ved bruk av angrerettskjema vedlagt i ordrebekreftelsen. Ved avbestilling plikter du å returnere utlevert utstyr for egen regning.
Dersom tjenesten har blitt aktivert før de 14 dagene har utløpt vil du ved avbestilling være ansvarlig for enhver kostnad påløpt opp til avbestillingsdatoen, inkludert ev. etableringsgebyr. Vi forbeholder oss retten til å dekke slike krav gjennom reduksjon av de beløp du skal refunderes. Du vil få tilsendt en sluttfaktura som vil inneholde påløpte kostnader, inkludert beløp som eventuelt skal refunderes deg. Vi vil refundere deg utestående, eventuelt kreve betaling utestående oss, innen 14 dager etter at returnert utstyr er inspisert for skader.

1.11- ENDRINGER PÅ STANDARDVILKÅR, TJENESTEN ELLER PRISSATSER
Vi forbeholder oss retten til å endre standardvilkår, tjenesten eller prissatsene våre når som helst. Endringer blir forhåndsvarslet skriftlig via e-post, brev, faktura eller SMS. Økte prissatser eller endring av standardvilkår, med unntak av de tilfeller der dette gjøres for å opprettholde lov eller forskrift, gir deg rett til å avslutte kontraktsforholdet uten oppsigelsesgebyr. Dersom ikke skriftlig melding om eventuell oppsigelse gis innen 30 dager etter at melding om endringer er mottatt, vil endringene regnes som akseptert, og ovennevnte rett til gebyrfri oppsigelse bortfaller.

2- TJENESTEN

2.1- BINDELEDD
Som bruker av tjenesten er du innforstått med at våre tjenester kun er et bindeledd mellom deg og Internett. Vi har ingen kontroll over, og er heller ikke ansvarlig for, informasjon du kan bli eksponert for eller kan få tilgang til på Internett. Vi er heller ikke ansvarlig for din bruk av Internett. Du erkjenner med dette at all informasjon du mottar eller sender under bruk av våre tjenester er ditt fulle og hele ansvar.

2.2- BRUK AV TJENESTEN
Som bruker av tjenesten er du innforstått med at vi ikke kan kontrollere, godta eller sensurere materiale som blir gjort tilgjengelig for deg gjennom bruk av tjenesten når du har tilgang til Internett. Du er innforstått med at tredjepartsmateriale på Internett kan være ulovlig eller fornærmende. Du bruker Internett på egen risiko og er underlagt ethvert gjeldende nasjonalt og internasjonalt lovverk.

Vi kan ikke garantere at informasjon og tjenester du innhenter gjennom bruk av vår tjeneste vil være passende for din tiltenkte bruk og dine behov. Du aksepterer at informasjon og tjenester du innhenter gjennom bruk av vår tjeneste kan være ufullstendig, villedende eller feilaktig.

Vi tillater hverken deg eller andre å skape vanskeligheter og ubehageligheter for oss eller andre brukere på noen som helst måte. Dette forbudet omfatter hacking, sporing av andre brukere, spamming og annen utsending av meldinger uten antatt grunn, samt annen ubegrunnet og sjenerende adferd. Ethvert ulovlig forhold vil kunne medføre straffe- og/eller erstatningsansvar. Vi forbeholder oss retten til å stenge eller avslutte dine tjenester ved brudd som nevnt over. Merarbeidet dette medfører skal betales av deg som bruker.

Du anerkjenner at enhver handel eller informasjonsutveksling med tredjepart under bruk av tjenesten er fullt og helt ditt eget ansvar.

2.3- VILKÅR FOR BRUK, OPPSIGELSE VED MISLIGHOLD, ERSTATNINGSANSVAR
Vi gjør tjenestene tilgjengelig og leier deg nødvendig utstyr under følgende vilkår:
1- De brukes ikke til noe ulovlig, upassende eller sjenerende,
2- De brukes ikke til å forulempe noen eller skape problemer for andre,
3- Det er kun utlevert utstyr som skal benyttes til å få tilgang til våre tjenester,
4- Utstyret må ikke mistes, stjeles eller skades på noen som helst måte,
5- Du følger enhver passende instruksjon gitt av oss om installasjonen, tjenesten og utstyret,
6- Du er innen rekkevidde av nødvendig utstyr for trådløst Internett når du vil benytte tjenesten,
7- Du må ikke videreselge, bytte, låne, leie eller gi tilgang til tjenesten eller utstyret til noen andre eller gi eller forsøke å gi andre gebyrer, panterettigheter eller andre rettigheter, tillatelser eller interesser uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra vår side,
8- Du må ikke bemyndige andre til å manipulere eller forsøke å manipulere utstyret, tilhørende software eller annen eiendom eid av oss eller i vår bruk uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra vår side,
9- Du benytter ikke tjenesten til å sende eller motta materiale som bryter en annens immaterielle rettigheter, eller annet materiale som er ulovlig, upassende, sjikanerende, uærlig eller annet materiale som lov, forskrift, eller avtale forbyr deg å ha befatning med,
10- Du benytter ikke tjenesten til forsettlig eller uaktsomt å spre virus eller annen skadelig kode eller andre filer som har til hensikt å skade, avbryte, forhindre eller ødelegge en datamaskins software, hardware eller annet utstyr,
11- Du forhindrer ikke en annen bruker av tjenesten på noen som helst måte,
12- Du må ikke skade, ødelegge eller forhindre noen nettside eller vår tjeneste på noen som helst måte,
13- Du må ikke hacke, eller forsøke å hacke våre systemer eller andre sikkerhetsmurer vi har aktivert.
Du erkjenner og samtykker i at ethvert brudd på de ovennevnte punkter fra din side vil bli ansett som et alvorlig kontraktsbrudd fra din side og gir oss en umiddelbar rett til å avslutte kontraktsforholdet uten forhåndsvarsel. Du erkjenner fullt erstatningsansvar for følgene av ethvert brudd du, eller en annen person som bruker ditt utstyr, gjør seg skyldig i.

2.4- OPPGRADERINGER OG NEDGRADERINGER
Hver kalendermåned tillates du maksimalt en opp- eller nedgradering. Dersom flere endringsønsker sendes oss samme måned vil kun det siste ønsket registreres i våre systemer. Sist registrert endringsønske vil aktiveres fra og med første dag i neste påbegynte kalendermåned. Dersom du nedgraderer ditt tilbud vil et nedgraderingsgebyr ilegges. Dette gebyret må innbetales før tilbudet nedgraderes. Vi forbeholder oss også retten til å kreve fastsettelse av ny avtaleperiode i forbindelse med nedgraderingen.

3- UTSTYRET

3.1.- BRUK AV UTSTYRET
Vi leier deg utstyret for å gjøre våre tjenester tilgjengelig for deg i avtaleperioden. Du må ikke benytte utstyret til noe annet enn dette, og du må følge enhver instruks fra produsent av utstyret og fra oss, både skriftlig og muntlig, om bruk av utstyret. Du samtykker i å kontakte oss hvis du flytter utstyret, uansett grunn. Du plikter å oppgi hvor utstyret befinner seg dersom vi spør om det. Slik forespørsel må besvares snarest, og senest innen en uke fra beskjeden er mottatt.

3.2.- KUNDENS UTSTYR
Når du benytter eget utstyr sammen med vårt utstyr gir vi ingen garantier for at ditt utstyr er kompatibelt med vårt. Kompabilitet må avklares av deg før avtalen inngås, og vi kan ikke holdes ansvarlig for at du ikke kan få tilgang til våre tjenester grunnet inkompabilitet med ditt utstyr. Vi er videre ikke ansvarlig for at følgende minimumskrav er oppfylt av ditt utstyr: Windows 2000 eller høyere, Mac OS 10.X eller høyere samt nettverkskapabilitet 10/100 Ethernet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for skade på ditt utstyr eller tap av dine lagrede data som følge av bruk av vårt utstyr.

3.3.- RETUR AV UTSTYR
Dersom kontrakten avsluttes uansett grunn plikter du å returnere utstyret til oss innen 30 dager etter avslutning. Du er ansvarlig for å bære returkostnadene. Utstyret skal sendes til vårt hovedkontor eller enhver annen adresse vi informerer deg om. Vi står fritt til å oppnevne en tredjepart som skal motta utstyret og motta kompensasjon så lenge ikke dette medfører merkostnader for deg. Dersom du får tilsendt nytt utstyr, uavhengig av grunn, plikter du også å returnere brukt/defekt utstyr i henhold til våre instruksjoner.

Når alt utstyr er mottatt vil vi omgående teste og inspisere utstyret. Dersom utstyret er skadet eller ødelagt, og skaden ikke skyldes vår håndtering eller systemfeil, vil vi avkreve deg et gebyr tilsvarende utbedringskostnad for skaden, ev. innkjøp av nytt utstyr om skaden er uopprettelig. I tillegg kommer en rimelig administrasjonskostnad.

Dersom utstyret ikke leveres innen fastsatte frister vil vi avkreve deg gebyr tilsvarende kostnad for innkjøp av nytt utstyr.

3.4- TAP OG TYVERI
Utstyret er leid til deg personlig. Dette innebærer at vi fortsatt til enhver tid eier utstyret, og at du garanterer at ingen andre enn oss eller våre representanter skal ha eiendomsrett eller andre rettigheter over utstyret, herunder rett til oppbevaring og bruk.

I perioden du innehar utstyret på våre vegne erkjenner du erstatningsansvar til oss og samtykker i å erstatte oss utstyrets verdi for tap eller tyveri av utstyret, samt enhver skade påført utstyret uansett skadevolder og årsak til skaden. Dersom utstyret blir stjålet, skadet eller mistet, uansett grunn, under avtaleperioden og før det er returnert til oss, er det din plikt å gi oss beskjed om dette øyeblikkelig. Ved slikt tap eller skade, samt forsettlig ødeleggelse eller misbruk av utstyret, svarer du erstatning tilsvarende innkjøpskostnad for nytt utstyr.

3.5- BRUK AV UTSTYRET
På ethvert tidspunkt du disponerer utstyret må du ta godt vare på det. Du må ikke la noen modifisere, endre eller legge til komponenter på utstyret. Det er strengt forbudt å splitte eller øke antall signal- eller kabellinjer. Slike handlinger faller inn under enhver relevant bestemmelse om misbruk i din avtale, og kan dessuten medføre at vi stenger vår tjeneste til deg eller avslutter avtalen. I disse tilfellene kan vi velge å beholde innbetalt forskudd.

Du er ansvarlig for å sikre at utstyret alltid er oppbevart trygt og under gode bruksforhold. I denne forbindelse samtykker du til følgende:

1- Når utstyret ikke er i bruk skal det stå i standby eller hvilemodus med strømtilførsel til enhver tid,
2- Du skal ikke disponere utstyret på noen annen måte enn den bruk som er nødvendig for å motta våre tjenester. Salg, lån, leasing, og pantsetting av utstyret er strengt forbudt. Du skal ikke tillate at utstyret beslaglegges som ledd i tvangsinndrivelse, og plikter å informere kreditor om at utstyret ikke tilhører deg. Utstyret skal ikke flyttes til en ny lokasjon uten vår skriftlige forhåndsgodkjennelse.

Det er kun våre ansatte eller våre bemyndigede representanter som kan gjøre vedlikehold og reparasjoner på utstyret, med mindre noe annet er eksplisitt akseptert skriftlig fra vår side.

4- BETALING

4.1- PRISER OG FAKTURERING
Prisplanen vedlagt ordrebekreftelse inneholder informasjon om gjeldende priser for tjenesten.
Med mindre annet er avtalt fakturerer vi på forskudd. Vi fakturerer en faktureringsperiode i forkant for tjenesten og leie av utstyret sammen med ubetalte gebyrer for tjenester aktivert i tidligere faktureringsperiode. Du må betale fakturaen fullt og helt innen fastsatte frister, uten fradrag.
Betalingsplikt for tjenesten løper fra den dagen tjenesten aktiveres, med mindre vi gir beskjed om noe annet. Du er selv ansvarlig for bruken av utstyret og hvem som har tilgang til det. Du samtykker således til å betale enhver kostnad påløpt på din konto uavhengig av hvem som har påløpt disse kostnadene, og om dette er gjort med eller uten ditt samtykke.
V

år normale rutine er å sende deg faktura per e-post eller post for påløpte tjenester som nevnt over i siste faktureringsperiode, samt påløpte tjenester fra tidligere faktureringsperioder som enda ikke er betalt.

Vi ber om at du betaler med nettbank, eFaktura eller avtalegiro. Andre betalingsmetoder kan medføre et behandlingsgebyr per transaksjon.

Hvis du avslutter denne avtalen eller noen av våre tjenester etter at avtaleperioden er utløpt, og avslutningen skjer mellom datoer vi sender faktura, er du pliktig til å betale alle påløpte kostnader siden siste faktura. I tillegg vil det gjøres en proporsjonal avregning av kostnader påløpt frem til neste faktureringsdato.

Du har ikke rett til å tilbakeholde din betaling som følge av feil med tjenesten eller andre forhold tilknyttet tjenesten eller utstyret, med mindre det er eksplisitt avtalt skriftlig.

4.2- FORSINKET BETALING
Korrekt betaling innen forfall av forskudd, betaling for tjeneste og utstyr samt enhver annen avtalebasert kostnad er en grunnleggende plikt for deg. Du erkjenner å ha brutt denne avtalen dersom du ikke betaler dine utestående forpliktelser innen fastsatte frister.

Dersom vi har forsøkt innfordring på eller rundt forfallstidspunktet uten at betaling er mottatt av oss innen en periode på 14 dager, vil tjenesten bli midlertidig stengt. Dersom vi blir enige om å koble på tjenesten igjen vil et gjenåpningsgebyr påløpe. Dette er du pliktig til å betale før du kobles på tjenesten igjen. Gjenåpning kan ta inntil tre arbeidsdager fra den dagen vi har mottatt oppgjør for utestående krav.

Dersom du oversitter en betalingsfrist med mer enn 14 dager fra fastsatt forfallsdato har vi rett til å si opp avtalen i samsvar med denne avtalens regler.
Ved forsinket betaling har vi rett til å kreve forsinkelsesrente til full betaling er mottatt, uavhengig av om betalingen skjer før eller etter dom eller kjennelse som avklarer en eventuell tvist, eventuelt frem til den dato avtalen avsluttes i henhold til forsinkelsesrenteloven.

De ovennevnte rettigheter kommer i tillegg til enhver rettighet norsk rett gir oss, og som vi etter eget valg kan benytte oss av.
Du samtykker i at det ikke vil være mulig å gjennomføre oppgraderinger, endringer eller tilleggstjenester mens du har utestående betalingsforpliktelser hos oss. Hvis du misligholder mer enn to fakturaer i løpet av en løpende 12-måneders periode har vi rett til å kreve betaling for videre tjenester et kvartal i forkant uten at du har rett til noen gjeldende rabatt.

5- AVSLUTNING AV AVTALEN

5.1- AVSLUTNINGSVILKÅR
Hvis du avslutter avtalen med oss, uavhengig av grunn, plikter du å betale enhver kostnad påløpt frem til dagen du avslutter din tjeneste, jfr. vilkårenes punkt 1.8.

I tillegg til vår oppsigelsesrett dersom du misligholder betaling med mer enn 14 dager fra betalingsfrist samt enhver annen oppsigelsesrett vi har etter avtalen har vi rett til å avslutte avtalen dersom en av de følgende mislighold inntrer:
1- Du bryter et sentralt vilkår i denne avtalen, og unnlater å rette opp bruddet (hvis mulig) innen 21 dager fra vår skriftlige oppfordring om å rette bruddet snarest,
2- Hvis misbruk av tjenesten fra deg eller en tredjepart skader eller på annen måte affekterer vår bruk av nettverket,
3- Dersom du eller en annen som bruker tjenesten bryter våre regler om databeskyttelse,
4- Hvis du unnlater å følge opp en sentral handlingsplikt etter denne avtale,
5- Hvis du er konkurs, insolvent eller under annen konkursbehandling, eller vi etter en konkret vurdering anser deg som ute av stand til å betale dine utestående krav

5.2- STENGE- OG ENDRINGSVILKÅR
I tillegg til vår rett til å stenge tjenesten dersom du misligholder betaling til oss, kan vi til enhver tid
1- Midlertidig stenge tjenesten for reparasjoner, vedlikehold eller oppgraderinger av våre systemer uansett hvor, eller tilby en midlertidig erstatningstjeneste eller midlertidig erstatningsutstyr med samme funksjonalitet som opprinnelig tjeneste eller utstyr,
2- Gi deg instruksjoner om hvordan du skal bruke tjenesten, som du er pliktig til å overholde, dersom vi vurderer instruksjonene nødvendige for å sikre brukernes trygghet eller tjenestens kvalitet,
3- Dersom lov, forskrift, rettsavgjørelse eller annen standard som kommer til anvendelse for vår næring foranlediger endringer i vår tjeneste, vårt utstyr, våre kontrakter eller annen praksis kan vi stenge tjenesten og gjøre nødvendige endringer.
Dersom noe av det ovennevnte blir nødvendig skal vi så langt som mulig forhåndsvarsle deg. Varselet skal gis så tidlig som praktisk mulig, og vi vil forsøke å gjenopprette tjenesten så raskt som mulig etter den midlertidige stengingen.
Vi kan endre eller stenge tjenesten uten forvarsel dersom
1- En nødssituasjon nødvendiggjør reparasjoner, vedlikehold eller oppgradering, eller grunnet andre operative grunner,
2- Dersom en tredjepart vi er avhengige av for å levere våre tjenester krever det,
3- Dersom det kreves av politiet, det militæret, sikkerhetstjenesten eller enhver annen som har autoritet til å fremsette slike krav,
4- Dersom du eller en annen som har rett til å benytte tjenesten ikke overholder vilkårene i dine avtaler med oss,
5- Hvis du eller en annen du lar bruke tjenesten skader utstyret eller setter dette i fare.
Dersom det er mulig vil vi kontakte deg før endringer blir gjennomført. Vi vil også publisere en endringslogg og relevante datoer på våre hjemmesider så snart som mulig, og i forkant av gjennomføring av endringer.

6- DATABESKYTTELSE

6.1- VILKÅR FOR DATABESKYTTELSE
Vi vil behandle dine personopplysninger som behandlingsansvarlig etter lov om behandling av personopplysninger § 2 4. ledd. Våre personvernregler forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger. Dersom våre personvernregler endres meddeler vi endringer på vår nettside.
De opplysninger vi behandler er de du har gitt gjennom din ordrebekreftelse og på enhver annen måte i løpet av kontraktsforholdet.
Vi bruker opplysningene til
1- Nødvendige handlinger før avslutning av avtalen,
2- Å tilby relevante tjenester og utstyr til deg,
3- Å fakturere deg for bruk av våre tjenester og utstyr, eller kreve et nødvendig forskudd fra deg,
4- Å fullføre våre lovlige målsetninger,
5- Å gjennomføre salg og direkte markedsføring av våre egne produkter og tjenester, krav for forretningsaktivitet og andre lovfestede formål,
6- Der det er nødvendig for å utøve en rettighet eller en lovfestet forpliktelse, eller for å gjennomføre en lovlig handling som gjennomføres for samfunnets beste,
7- Å avgjøre spørsmål om kredittverdighet og for å beskytte mot bedrageri. For å motvirke bedrageri, inndrive utestående samt å skaffe oversikt over kredittverdighet kan vi dele informasjon om deg og bruk av din konto hos oss til inkassoselskap, sikkerhetstjenesten og banker,
8- Som Internettleverandør, for å samarbeide med domstoler, tribunaler, politiet og ethvert annet kompetent organ i deres etterforskning som omhandler deg eller din bruk av tjenestene. Dette kan omfatte deling av samtaler og informasjon sendt via tjenestene eller andre detaljer rundt din bruk av våre tjenester,
9- På bakgrunn av ditt samtykke, på samme måte som er beskrevet i ordrebekreftelsen.
Vi kan dele dine personopplysninger til ethvert organ som har rett til å motta dem etter gjeldende rett, særlig når delingen er nødvendig for å gjennomføre en lovlig handling for fellesskapets beste, samt til andre dataadministratorer, samt aktører og institusjoner som virker innen innkreving av gjeld og handel med gjeld med grunnlag i ditt samtykke, samt til andre aktører, herunder byråer for økonomisk informasjon og aktører banker oppretter for bruk av statistisk informasjon, deling av informasjon nødvendig for å gi lån og garantier samt deling av informasjon for å vurdere kredittverdighet.

Vi vil overføre dine personopplysninger til Euro Broadband Retail Sars, et firma i Sveits som formidler oss satellittjenester, og som etter denne avtale kan ta over avtalen med deg på et senere tidspunkt.

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge vi plikter etter loven. Der loven ikke stiller tidskrav vil vi oppbevare informasjonen så lenge vi har behov for den. Vi kan også beholde noen personopplysninger i en periode etter at kontrakten er avsluttet i tilfelle du ønsker å bruke tjenesten igjen.

Du velger selv om du vil gi oss dine personopplysninger. Vi vil gi deg mulighet til å rette og endre opplysningene, og du vil ha rett til å levere inn et skriftlig, begrunnet krav om å stoppe bruk av dine personopplysninger. Du kan på samme måte levere inn klage på vår bruk av dine personopplysninger innen markedsføring og videresending av opplysningene til andre aktører. Du kan når som helst sende oss et skriftlig krav om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss kan du henvende deg til vår kundeservice, som vil fjerne deg fra aktuelle lister. Du kan velge fjerning fra alle eller enkelte av våre markedsføringslister.

6.2- BRUKERINFO
Vi vil gi deg en brukeridentitet når du har bestilt tjenesten, samt et unikt passord. Du er selv ansvarlig for din kontos sikkerhet, og at all brukerinformasjon, herunder identitet og passord, blir holdt hemmelig. Du må ikke dele brukernavn eller passord uten å ha innhentet vårt skriftlige samtykke på forhånd. Du må informere oss øyeblikkelig dersom

1- Du mistenker at et av dine passord har blitt eller kommer til å bli kjent av noen som ikke har rett til å benytte det,
2- Du glemmer passordet ditt. Dersom du består nødvendige sikkerhetsundersøkelser fra vår side og bekrefter din identitet vil vi gi deg et nytt passord.
Dersom vi har grunn til å tro at det har vært eller kommer til å skje et brudd på våre sikkerhetsrutiner eller misbruk av våre tjenester kan vi endre passordet ditt. Dersom dette skjer vil vi informere deg snarest mulig.
Ved vår forespørsel plikter du å øyeblikkelig fortelle oss din brukerinfo slik at vi kan gjennomføre våre plikter etter din avtale.

7- ANSVAR

7.1- ANSVARSAVGRENSNING
Vårt ansvar er begrenset til hva som fremkommer av denne avtalen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom vi eller noen som arbeider for oss forårsaker følgende:
1- Død eller personskade følge av uaktsomhet,
2- Bedrageri,
3- Annet som ikke kan utelukkes ved lov.
Vårt fullstendige ansvar til deg for handlinger vi eller noen som arbeider for oss gjør eller ulovlig unnlater å gjøre i strid med avtale, uaktsomt eller med rettsmangel skal begrenses til den laveste verdi av ethvert direkte tap du lider ved eiendomsskade eller andre tap som ikke utelukkes i denne avtale.
Vi er ikke ansvarlige overfor deg på noen måte for indirekte, avledede eller inadekvate tap. Dette omfatter tap av inntekt og avkastning, omkostninger, gebyrer, goodwill, og ethvert annet tap av samme type. Dette gjelder selv om du har forutsett og forhåndsvarslet oss om muligheten for tap.
Vi er heller ikke ansvarlig for noe tap du måtte lide som følge av suspensjon, avbrudd eller andre grunner til tjenestens utilgjengelighet som har blitt iverksatt i tråd med denne avtale.

Vi er heller ikke ansvarlig for hindringer som forhindrer oss i å levere avtalt ytelse dersom hindringen er utenfor vår kontroll.

8- ANDRE BESTEMMELSER

8.1- IMMATERIALE RETTIGHETER
Du erkjenner at materiale som tekst, software, musikk, video, fotografier, bilder, grafikk, logoer, reklame og lignende materiale er beskyttet av patent-, varemerke- og opphavsrettslige lover, forskrifter og beskyttelsesordninger. Rettighetene kan være eid av oss eller en tredjepart.
Du erkjenner videre at du kun kan benytte ovennevnte materiale til å muliggjøre bruk av våre tjenester. Du kan ikke kopiere, gjenskape, distribuere, publisere eller på annen måte kommersielt utnytte ovennevnte materiale under bruk av våre tjenester.
Du kan sende materiale eller innhold som nevnt over under din bruk av vår tjeneste. Du erkjenner at vi ikke kan garantere fullstendig sikkerhet fra tredjeparter som kan få tilgang til ditt materiale, selv om vi treffer nødvendige tiltak for å redusere faren for dette.

8.2- FLYTTING
Hvis du endrer adressen du ønsker å benytte vår tjeneste fra, vil vi forsøke å tilby deg tjenesten også på din nye adresse. Vi er likevel ikke pliktige til dette. Du vil fortsatt være ansvarlig for enhver avtalt forpliktelse tilknyttet din avtaleperiode. Dersom du ønsker å benytte deg av tjenesten på din nye adresse, må du gi oss skriftlig beskjed om dette så tidlig som mulig og senest 30 dager før du ønsker at vi flytter tjenesten. Dersom vi samtykker i å flytte tjenesten vil du bli belastet gebyr for ny installasjon.

8.3- LOVVALG OG KONTRAKTSTOLKNING
Norsk lov kommer til anvendelse på dette kontraktsforholdet. Dersom en klausul eller et vilkår i denne avtalen ikke er gyldig har dette ingen virkning på den øvrige avtalens gyldighet. Vi kan erstatte enhver klausul eller vilkår som ikke er gyldig med et tilsvarende, gyldig vilkår.
Enhver referanse til lover, regler og konvensjoner i denne avtalen skal tolkes som en referanse til den enhver tid gjeldende bestemmelse, også når disse er endret.

8.4- KLAGE TIL BRUKERKLAGENEMNDA FOR ELEKTRONISK KOMMIUNIKASJON
Breiband.no AS er medlem av Brukerklagenemda for Elektronisk kommunikasjon. Dersom du har sendt en klage til oss etter denne avtalen og er uenig i vår behandling av klagen, har du rett til å sende saken videre til Brukerklagenemnda etter de krav som stilles.
For nærmere informasjon om dette, herunder formkrav og frister, vises det til Brukerklagenemndas hjemmeside http://www.brukerklagenemnda.no/.

8.5- OVERFØRING AV AVTALEN
Din avtale med oss er personlig og kan ikke overføres til noen andre uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.
Du er innforstått med at Breiband.no har rett til å
1- Overføre helt eller delvis, og fullstendig etter eget ønske og skjønn, våre rettigheter og forpliktelser under denne avtalen til et annet selskap i Satellite Solutions Worldwide Group eller til Euro Broadband Retail Sarl, vår leverandør av satellittjenester, eller en av deres tilknyttede selskaper,
2- Legge til Euro Broadband Retail Sarl, vår leverandør av satellittjenester, som en part i denne avtale.
Vi vil informere deg på det tidspunkt en endring som nevnt over gjennomføres.

8.6- FORHOLDET TIL EKSPORTLOVGIVNING
Din bruk av tjenesten og utstyret er underlagt ethvert relevant regelverk tilknyttet Norge og EØS gjeldende eksport. Du bekrefter at du ikke er en forbudt sluttbruker under gjeldende rett, forskrift og lister nasjonal og internasjonalt, herunder EU sin "EU Designated Persons List" for personer under finansielle sanksjoner og at du ikke vil bruke utstyret eller tjenesten på en måte som vil bryte med gjeldende rett.

8.7- KONTAKTINFORMASJON
Dersom du ønsker å snakke med oss eller levere en klage, vennligst kontakt oss på:

Telefonnummer: (+47) 21 41 67 00 E-post: support-bbb@Viabredband.no Nettside: http:\viabredband.no
Vi kan sende tilbakemeldinger på dine henvendelser pr e-post, telefon eller post til den adressen du har oppgitt til oss. Vi minner om at enkelte henvendelser krever skriftlighet fra din side for å være gjeldende.

9- INSTALLASJON AV UTSTYR
9.1- INSTALLASJON UTFØRT AV TREDJEPART
Installasjonen av utstyret kan utføres av en tredjepart til denne avtalen. Dersom dette gjøres gjelder de kostnader og øvrige vilkår som er avtalt mellom deg og nevnte tredjepart.
Dersom vi utfører arbeidet gjelder følgende vilkår (9.2).

9.2- STANDARD INSTALLASJON
Med standard installasjon mener vi installasjon utført av en av våre installatører i løpet av ett besøk på din adresse. Standard installasjon inkluderer
1- Installasjon av antennen til en vegg eller et skrånende tak opptil 3 meters høyde,
2- Kabel lagt gjennom en vegg eller skrånende tak,
3- Tilkobling mellom antennen til modemet med maksimalt 50 meter med kabel,
4- Tilkobling mellom modemet og en datamaskin med maksimalt 2 meter med kabel,
5- Nødvendig oppheng og kabling.
6- Inntill 30 km kjørelengde

9.3- TILLEGGSARBEIDER
Alt installasjonsarbeid eller hardware som ikke er inkludert i vår standard installasjon er tilleggsarbeider og kan medføre ekstra kostnader for deg. Dersom din installasjon inkluderer tilleggsarbeider vil vi informere deg om dette, samt merkostnader, før tilleggsarbeidet begynner. Dersom dette medfører kansellering av avtalen fra din side vil vi refundere deg enhver kostnad du allerede har betalt. Dersom du på forhånd har gitt skriftlig aksept på at en befaring er nødvendig, er du samtidig innforstått med at kostnaden for dette kommer i tillegg til prisen for standard installasjon.

9.4- ADGANG TIL EIENDOM
Vi vil bli enige med deg om en installasjonsdag som passer begge parter. Du må sørge for at vi får tilgang til din bolig på avtalt dag og tidspunkt for å levere og installere utstyret. Dersom du ikke er tilstede på avtalt tid og sted ved vårt oppmøte er du innforstått med at vi kan ilegge deg et tilleggsgebyr for merarbeidet dette medfører.

9.5- NØDVENDIG SAMTYKKE OG TILLATELSER
Installasjon av utstyret
1- Krever passende tilgang på innsiden og utsiden av din bolig samt et passende miljø for utstyret, inkludert alle nødvendige kabelkanaler og strømtilførsler,

2- Kan kreve samtykke fra annen rettighetshaver til eiendommen, for eksempel utleier, leietaker eller sameiemedlemmer, samt kommune, riksantikvar og ethvert annet organ med myndighet på området for installasjon, adgang for installatør og for pågående vedlikehold.
Det er kunden sitt ansvar å undersøke at alle nødvendige tillatelser er innhentet før installasjon og vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende tillatelser eller andre brudd som følge av dette. Vårt ansvar for skader eller tap som følge av forsinket, avlyst eller feilaktig installasjon kan ikke overstige verdien av de standard installasjonsgebyrer du har avtalt å betale.

9.6- JORDING AV STRØMANLEGGET
I visse tilfeller vil vår installatør, hvis det anses som nødvendig, anbefale jording av det elektriske anlegget. Manglende installasjon av jording er enkelte steder brudd på lokale byggeregler- og forskrifter. Det forblir ditt ansvar å sørge for at arbeid som dette er gjennomført i tråd med alle gjeldende lover, regler og forskrifter. Vår installatør vil kunne gi deg en strømkabel for jording, men dersom han ikke er godkjent elektriker og derfor ikke er i stand til å fullføre jordingen er det ditt ansvar å sørge for at en godkjent elektriker fullfører arbeidet.

10- RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NETTVERK
10.1- OM RETNINGSLINJER
Vår tjeneste er gjort tilgjengelig til deg basert på de tekniske og nettverksbaserte løsninger som har vært tilgjengelige for oss på avtaletidspunktet. For å unngå unødig ekstra nettverksbelastning og for å sikre nettverkets integritet og sikkerhet har vi opprettet dette vilkårspunktet. Det er mulig at en mindre gruppe brukere kan være ansvarlig for å generere svært stor trafikk på nettverket, noe som igjen kan påvirke tjenesten du mottar. Dersom slik problematikk oppstår vil vi, så lenge det anses nødvendig for å sikre at alle brukere får benytte nettverket uhindret, introdusere midlertidige mekanismer for å begrense svært intensiv bruk av nettverkets ressurser. Dette vil bli gjort for å sikre at ingen brukere misbruker tjenesten til andre brukeres ugunst, og for at alle brukere får den samme tjenesten.

I forbindelse med dette kan hastighetsbegrensninger innføres, særlig på de applikasjoner som krever store deler av nettverkets kapasitet, som for eksempel ved fildeling og P2P-nettverk. Detaljer for vår administrasjon av nettverkene er alltid tilgjengelig på vår nettside der spesifikk informasjon om hvert enkelt abonnement vil være oppdatert. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjer i de tilfeller der det etter vår egen vurdering er nødvendig for å sikre en helhetlig brukeropplevelse for alle våre kunder.

10.2- UBEGRENSET DATABRUK
Når vi tilbyr tjenester med ubegrenset databruk betyr dette ikke at disse tjenestene er unntatt fra prioritering av datatrafikk. Mengden data du bruker vil ikke påvirke nettverkets hastighet, med mindre nettverket er belastet. Avhengig av produkt og din månedlige databruk vil vi kunne velge å prioritere dine data lavere enn andre brukeres når nettverket er belastet, hvilket vil gi deg lavere hastighet enn normalt. Fra og med den første dagen av din månedlige målingsperiode vil all opplastet og nedlastet data sendt gjennom din tjeneste telle mot din prioriterte datamengde. Ved slutten av din månedlige målingsperiode nullstilles telleren.

Når nettverket er belastet er det normalt at alle brukere opplever tregere hastighet på tjenesten. Nettsider og videoer kan respondere og laste inn tregere sammenlignet med tider der nettverket ikke er belastet. Hvis du har benyttet mer enn din tilmålte mengde av prioritert data vil hastigheten din være tregere i perioder der nettverket er belastet.

10.3- STREAMING AV VIDEO
Våre tjenester inneholder forskjellige kvaliteter for streaming. Selv om tjenestens oppgitte hastighet er kapabel til å streame videoer med høy kvalitet, vil tjenestens videokvalitet være i samsvar med den informasjon som fremkommer av valgt tjenestes produktinformasjon. Streamingkvaliteten kan variere fordi noen videotjenester streamer med høyere kvalitet.

10.4- HASTIGHET OG ELEMENTER SOM PÅVIRKER DENNE
Hastigheten på tjenesten kan variere betydelig avhengig av brukerens lokasjon (fri sikt) og er avhengig av at alt hardware og software oppfyller minimumsspesifikasjonene. Hastigheten er også avhengig av datamaskinens ytelse, hvorvidt denne sinkes av virus, hvorvidt nettverket er belastet og antallet sluttbrukere i en boenhet som bruker tjenesten samtidig. Det bemerkes at en rekke forhold utenfor vår kontroll kan påvirke hastigheten. Andre faktorer kan også påvirke hastigheten.

10.5- OPPGRADERING
Du kan oppgradere din tjeneste til et høyere nivå om dette er tilgjengelig. Dersom dette gjøres vil din databruk forrige måned fortsatt inkluderes i kalkuleringen for den første måneden av din nye oppgraderte tjeneste. Din datakonto nullstilles således ikke ved månedsskiftet den første måneden etter at du påbegynner ditt oppgraderte abonnement. Det er ingen kostnader tilknyttet oppgraderingen utover den økte prisen for oppgradert tjeneste.

10.6- RESTRIKSJONER VED OVERDREVET BRUK
Dersom du etter vår konkrete vurdering misbruker tjenesten ved å bruke en svært overdrevet mengde datatrafikk kan vi velge å nedprioritere din bruk ytterligere eller ilegge deg restriksjoner. Før en slik beslutning treffes vil vi kontakte deg for å bekrefte din databruk og samtidig be deg redusere din bruk til under 150 gigabyte per måned. Vi kan også be deg oppgradere til et mer passende abonnement for din bruksmengde. Dersom din bruk likevel forsetter å være særlig tung forbeholder vi oss retten til å begrense hastigheten, stenge tjenesten eller terminere avtalen. Terminering krever 30 dagers forhåndsvarsel fra vår side.